สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ
รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล
ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
 
Link เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์